Đại học Tsukuba cung cấp các chương trình học bổng khác nhau cho sinh viên đến từ các quốc gia đang phát triển, có nguyện vọng theo đuổi chương trình Thạc sĩ (18 tháng) trong lĩnh vực Chính sách Kinh tế và Chính sách công tại trường. Học bổng bao gồm cả học phí và chi phí sinh hoạt, bắt đầu vào mùa thu 2016.

Chương trình Chính sách công và Kinh tế (PEPP) bắt đầu năm 1995, như là Chương trình Thạc sĩ về Quản lí chính sách, là một phần của Trường Kinh tế chính trị quốc tế sau đại học, trực thuộc Đại học Tsukuba. Mục tiêu của trình là hướng dẫn cho sinh viên các kĩ năng cần thiết (trong phạm vi chương trình đào tạo 18 tháng) về nhận thức, thiết kế và thực hiện chính sách phát triển.