Qũy Phát triển quốc tế của OPEC (OFID) hân hạnh được tài trợ học bổng cho những sinh viên ưu tú nhất thuộc các quốc gia đang phát triển có nguyện vọng theo học một chương trình đào tạo Thạc sĩ quốc tế thuộc một lĩnh vực mà sinh viên yêu thích tại bất kì một trường Đại học hay một quốc gia nào trên thế giới.
Đơn vị cấp học bổng: Qũy Phát triển quốc tế của OPEC (OFID)
Đối tượng: Sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam có thể nộp hồ sơ học bổng này.
Số lượng: Khoảng 4 suất học bổng.
Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong toàn bộ thời gian học.
Giá trị học bổng: Học bổng có giá trị $50,000 bao gồm hỗ trợ toàn bộ học phí, tiền sinh hoạt hàng tháng, chi phí ăn ở, đi lại, bảo hiểm y tế, sách vở và trợ cấp kèm theo nếu ứng viên phải chuyển chỗ ở.
Lưu ý: Sau khi nộp hồ sơ học bổng, ứng viên sẽ được nhận 1 email tự động thông báo hồ sơ đã được tiếp nhận. Chỉ những ứng viên được nhận học bổng mới được thông báo về kết quả học bổng vào ngày 02/06/2016.

Yêu cầu:
– Có độ tuổi từ 23-32 tại thời điểm nộp hồ sơ.
– Ứng viên phải hoàn tất hoặc sắp sửa hoàn tất văn bằng đại học của họ với một bằng tốt nghiệp Cử nhân từ một trường đại học được công nhận trên thế giới hoặc tương đương.
– Phải có điểm trung bình tích lũy tối thiểu 3.0/4.0 hoặc cao hơn, hoặc tương đương.
– Phải được trúng tuyển vào một trường đại học được công nhận trong năm học sắp tới bắt đầu từ tháng 08 hoặc tháng 09 năm 2016, và phải duy trì tình trạng sinh viên toàn thời gian trong suốt thời gian học Thạc sĩ.
– Phải là công dân của một quốc gia đang phát triển (trừ các nước thành viên OFID)
– Phải chọn một đề tài nghiên cứu có gắn liền với nhiệm vụ cốt lõi của OFID, chẳng hạn như: kinh tế phát triển (xóa đói giảm nghèo, năng lượng và phát triển bền vững), môi trường (sa mạc), hoặc các lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan khác.