Trong năm học 2017-2018, Qũy KDDI của Nhật Bản sẽ cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế. Những học bổng này nhằm tạo điều kiện cho ứng viên có cơ hội theo đuổi các chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ trong lĩnh vực luật pháp, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, trong các lĩnh vực công nghệ, thông tin và truyền thông, hoặc các vấn đề liên quan tại các trường đại học được chỉ định.

Đơn vị cấp học bổng: Qũy KDDI, Nhật Bản.