1. Mục đích chương trình

CSSPJ là chương trình nhằm hỗ trợ sinh viên có nguyện vọng theo học tại Nhật Bản. Để thực hiện và hỗ trợ “Kế hoạch trao đổi 300.000 lưu học sinh gia tăng 3 triệu sinh viên tại Nhật đến 2020” được công bố bởi bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ của Nhật Bản vào năm 2008, tập đoàn Find Asia Limited và Major Japan với tư cách là những doanh nghiệp và trường học đang phối hợp để giúp sinh viên quốc tế có cơ hội để học tại Nhật Bản để đảm bảo sự thành công cho sự nghiệp của họ trong tương lai.