1. Các khóa học:

Khóa học Thời gian đăng ký Thời gian nhập học
2 năm 4/10-31/11 Tháng 4
1 năm 9 tháng 1/3-31/3 Tháng 7
1 năm 6 tháng 1/5-31/5 Tháng 10
1 năm 3 tháng 1/9-30/9 Tháng 1

2. Bằng cấp yêu cầu khi nhập học:

Facebook Comments

Bình luận đã đóng